Mökkur Ryttarsällskap kallar till årsmöte

Plats: ”Torkladan” bakom Coop i Tungelsta
Tid: Torsdag den 7/3 2013, kl. 19.00

 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötesfunktionärer
  a) Mötesordförande
  b) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet
  c) Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande om mötet blivit laga utlyst
 4. Upprättande av röstlängd (närvarolista)
 5. Fastställande av dagordning
 6. Behandling av verksamhetsberättelse
  a) Behandling av förvaltnings- ekonomisk berättelse
  b) Fastställande av balansräkning
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val till styrelsen
  a) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
  b) Ordförande (nuvarande Karin Larsson)
  c) Kassör (nuvarande Malin Gustafsson)
  d) Val av tre ledamöter, 2år(nuvarande Ann-Kristin Södervall, Åsa Karlberg och ann-Louise Varg). 1 år kvar har Anna Thorsell och Katarina Blom.
  e) Suppleant (nuvarande Malin Schön och Renée Kågefors)
 10. Merval
  a) Till eventuella sektioner
  b) Revisor och revisorssuppleant
  c) Valberedning
  d) Ombud till SIF´s årsmöte och ev. andra möten inom SIF
 11. Fastställande av medlemsavgiften för 2014
 12. Motioner till SIF´s rikssårsmöte
 13. Övriga ärenden som kan tas upp till beslut av årsmötet
  (enskild medlem anmäler till ordförande senast 3 veckor i förväg och styrelsen meddelar senast 1 vecka i förväg)

Handlingar kommer finnas tillgängliga på Mökkur RS hemsida (www.mokkur.com) senast 1 vecka i förväg och upptrycka vid mötet.

Kom och påverka MÖRS och ha en trevlig stund med oss. Nya och gamla medlemmar välkomna!

 

Varmt välkommen!

Mökkur Ryttarsällskap

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2013-02-13

 

Copyright © Erica Osterman 2003 - 2007